Regulamin zajęć w Sensorku (od 11.05.2020r.).

 

  1. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dziecku (jeśli ukończyło 4. rok życia) indywidualnej osłony nosa i ust (maseczka lub przyłbica). Z tego obowiązku są zwolnione osoby niepełnosprawne.
  2. Rodzic przyprowadza na zajęcia tylko dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Przyprowadzając dziecko rodzic także powinien być zdrowy.
  3. Jeżeli w domu dziecka przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas nie może ono uczestniczyć w zajęciach.
  4. Dziecko powinno znać i stosować zasady higieny tj.: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  5. Dziecko nie może zabierać do Sensorka żadnych zbędnych przedmiotów, zabawek.
  6. Dziecko powinno być przyprowadzane na zajęcia tylko przez jedną osobę (w poczekalni może przebywać tylko jeden opiekun dziecka).
  7. Po wejściu do Sensorka dziecko oraz rodzic muszą dezynfekować dłonie (po lewej stronie przy wejściu znajduje się płyn dezynfekcyjny).
  8. Należy przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób przebywających w poczekalni. By to ułatwić i zapobiec gromadzeniu się, pomiędzy każdymi zajęciami będzie 10 minut przerwy. Przerwy te zostaną wykorzystane przez terapeutów na dezynfekcję powierzchni i sprzętu w sali oraz wietrzenie pomieszczeń i poczekalni.

 

Dodatkowe informacje:

- Pracownicy Sensorka będą zaopatrzeni w rękawiczki, przyłbice oraz płyn dezynfekcyjny do częstego stosowania.

- Codziennie po zajęciach, pomieszczenia Sensorka będą dezynfekowane specjalistycznym sprzętem (ozonatorem), a także płynem dezynfekującym.