Super User  

Opis poszczególnych zajęć grupowych znajduje się na panelu po prawej stronie.

 
Super User  

 

DIAGNOZY

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 

Składa się z trzech spotkań. Na pierwszym spotkaniu terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem (trwający ok. 50 minut). Ponadto rodzic dostaje do wypełnienia kwestionariusz sensomotoryczny. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem i terapeutą. Podczas diagnozy wykonuje się testy i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej. Trzecie spotkanie to omówienie diagnozy z rodzicem.

 

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

 

Diagnoza obejmuje badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykowej, oddechowej, badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, kinestezji mowy (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu), badanie emisji głosu oraz ocenę funkcji głosowej.

 

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA

 

Diagnoza dzieci i niemowląt z zakresu rehabilitacji obejmuje ocenę jakości wzorców ruchowych, postawy i stóp, ocenę odruchów niemowlęcych oraz motoryki spontanicznej.

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

 

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania. Podczas diagnozy badany jest poziom inteligencji ogólnej, pamięć wzrokowa i słuchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, koncentracja uwagi.

 

DIAGNOZA TERAPII RĘKI

 

Przed rozpoczęciem terapii ręki odbywa się wnikliwa obserwacja i diagnoza dziecka uwzględniająca nie tylko poziom sprawności motorycznej samej ręki, ale także występowanie ewentualnych dysfunkcji w zakresie jego rozwoju psychoruchowego. Diagnoza obejmuje wywiad z opiekunem oraz próby odnoszące się do takich obszarów funkcjonowania dziecka jak orientacja w schemacie własnego ciała, napięcie mięśniowe i umiejętność jego dystrybucji, sprawność ogólna, sprawność w obrębie kończyn górnych. Następnie opracowywany jest indywidualny plan terapii.

 

DIAGNOZA ODRUCHÓW DR MASGUTOWEJ

 

Diagnostyka odruchów dynamicznych i posturalnych obejmuje badanie prawidłowości funkcjonowania sensomotorycznego koła odruchowego, kierunku ruchu w reakcji odruchowej, siły reakcji odruchowej (prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-ścięgnistego), symetrii w motorycznej reakcji oraz czasu trwania reakcji. Diagnoza odbywa się na dwóch spotkaniach połączonych z wywiadem.

 

DIAGNOZA WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ

 

Diagnoza składa się z kilku elementów. Na początku rodzic musi wykonać odpowiednie badania krwi dziecka. Następnie wypełnić kwestionariusz z zakresu wybiórczości pokarmowej. Dopiero wtedy rodzic zapraszany jest na wywiad. Kolejnym krokiem jest spotkanie z neurologopedą. Na trzecim spotkaniu odbywa się omówienie planu terapeutycznego. Jeśli zachodzi taka konieczność, dziecko rozpoczyna terapię.

 

DIAGNOZA TOMATISA I JOHANSENA

 

Diagnozy odbywają się za pomocą audiometrów. Ponadto dziecko wykonuje różne testy, na podstawie których dobierany jest program terapeutyczny.

 

 

 

 
Super User  

CO TO WŁAŚCIWIE JEST COACHING?

Coaching jest procesem, który poprzez różnorodne działania wspomaga wyznaczanie konkretnych i realnych celów, a następnie wspiera podczas ich realizacji. Coaching to ciągłe uczenie się poznawania samego siebie i swoich możliwości.

Zadaniem coacha nie jest wskazywanie drogi i podawanie gotowych rozwiązań, tylko nakierowanie przy pomocy odpowiednio zadanych pytań i przy użyciu odpowiednio dobranych narzędzi. Wszystko to ma na celu skłonić klienta do autorefleksji, zajrzenia w głąb siebie i poszukania rozwiązań.

 

COACHING RODZICIELSKI

Świadome rodzicielstwo to ciężka praca skoncentrowana na nieustannym dążeniu do pogłębiania świadomości emocjonalnej oraz szczerym pragnieniu bycia sprawiedliwym rodzicem.

Coaching rodzicielski opiera się na wyznaczaniu celów i wspólnym dążeniu do ich osiągnięcia. Wspiera naturalny rozwój dziecka w taki sposób, aby potrafiło samodzielnie decydować o swoim życiu, a nie wciąż rywalizowało czy porównywało się z innymi oraz warunkowało swoje decyzje od wygranych lub przegranych.

 

Sesje prowadzone są indywidualnie.

Jedno spotkanie trwa około godziny.

 

 
Super User  

CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

 

SPRAWNA KOMUNIKACJA – UDANA RELACJA

Celem warsztatów jest poszerzanie wiedzy w zakresie komunikacji z dziećmi. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i ćwiczeń pomoże w budowaniu otwartej, szczerej oraz pełnej wzajemnego szacunku relacji, która będzie oparta na obustronnie akceptowanych zasadach rodzic-dziecko.

 

BYĆ MAMĄ

Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych mam oraz mam dzieci do 2 roku życia. Zajęcia praktyczne obejmują pokaz pielęgnacji, zabawy oraz stymulacji rozwoju, które pomogą w wychowywaniu szczęśliwego dziecka.

 
Super User  

BADANIE PRZY POMOCY PODOSKOPU

Podoskop służy badaniu „statycznego” stóp pacjenta oraz oceny wad stopy poprzez metodę odbicia lustrzanego. Przy pomocy podoskopu można badać stopy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Odzwierciedlenie kształtu stopy, jej funkcji w trakcie obciążania daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń. Umożliwia właściwą ocenę kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze, odcisków i sposobu obciążania palców stopy, przodostopia, śródstopia i pięt. Badając podoskopem uzyskać można informacje dotyczące obciążeń poszczególnych powierzchni stopy, wykryć nieprawidłowości budowy stopy i wdrożyć w odpowiednim czasie stosowną profilaktykę.